3.11.07

Denunciem de nou a l'ajuntament de Sant Cugat per la contaminació acústica i ambiental del darrer tram del carrer Lluís Compnays


CONTINUEN ELS PROBLEMES EN LA FATÍDICA PARADA

Recordem que el passat 4 de maig de 2006, ja varem entrar al registre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una denúncia.

Que el 26.07.06 la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ens va respondre que s’havia adreçat a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i que demanaven informació a tal efecte i que a hores d'ara encara esperaven resposta.
El mes de març del 2007 ens varem posar en contacte de nou, i aquest cop telefònicament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per veure com anava l’expedient, i encara no en sabien res.
Paral·lelament la nostra Associació va fer gestions amb l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i el 22 de novembre de 2006 l’àmbit de Gestió de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens remeteren escrit en el que ens deien que estaven realitzant el mapa de sorolls de la ciutat, i que tant bon punt tinguessin informació ens la rematarien.

Després d’insistir-hi reiterades vegades el 20 de febrer de 2007 se’ns va facilitar una còpia del nivell de medició de la contaminació acústica i també que no s’havia efectuat cap mesurament a nivell ambiental. Que l’única cosa que podia fer l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament era adreçar-ho a l’àrea de mobilitat del mateix ajuntament perquè prengués les mesures necessàries. Lògicament entenem que l’ajuntament no actuarà en contra seva.

Aquesta informació la varem adreçar mitjançant correu electrònic el 17 d’abril de 2007 a la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya perquè en pogués fer l’ús que n’estimés oportú i per una resolució final del conflicte.


El motiu d'aquest segon escrit és denunciar de nou l’índex de contaminació acústica i ambiental del carrer citat. I donada la instal·lació en el seu moment d’una parada final i de regulació d’autobusos urbans i interurbans, per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant del número 4 del carrer Lluís Companys de Sant Cugat del Vallès.


L'associació Veeïnal del Centre-Estació vol manifestar:


1er. Que aquesta és una zona de vivendes i àrea comercial. La parada de l’autobús i el seu carril específic s’ubica a 1,30 mts. de les façanes de les vivendes i botigues, tot i que s’ha denunciat i s’ha insistit diverses vegades a l’ajuntament, i aquest no ha pres cap tipus mesures, tot incomplint la pròpia ordenança, aprovada el 22 de febrer de 1999 pel Ple Municipal.


2on. Que aquesta parada, al ser de regulació, funciona les 24 hores del dia, s’arriben a acumular 6 vehicles, i que això sotmet als veïns i veïnes sota una pressió constant de contaminació acústica i ambiental (emissió de gasos i sorolls constantment). Aquest fet no els permet gaudir dels balcons, ni ventilar les llars, per les arrancades i parades constants dels vehicles.


3er. Que hem instat reiteradament als conductors a apagar els vehicles mentre fan l’espera de regulació, i aquests ens comenten que no és política d’empresa aturar els motors en ple recorregut.


4art. Que a la vegada es tracta d’una zona de prioritat invertida on el vianant és el protagonista de la zona, i si tenim en compte que és just al costat de la parada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el flux de gent que hi transita és important (segons estimacions de l’ajuntament de 6 milions de persones anualment), a més de crear un greu perill per a la seguretat dels vianants en la via pública (recordem només 1,3 mts de vorera).


5è. Que l’estudi de contaminació acústica, integrat dintre del mapa de sorolls de la ciutat que ha realitzat l’ajuntament obté uns índex de soroll per sobre els permesos per la pròpia ordenança municipal.


6è. Que la presa de dades es va produir de manera incorrecte, mentre els autobusos eren desviats pel túnel impedint que es produís un mesurament correcte, tot i que els índex donaren elevats.


7è. Que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès després de 18 mesos no ha donat resposta ni a l’escrit presentat per l’Associació Veïnal del Centre-estació ni a l’escrit demandant de la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.


Per tot això els voldríem sol·licitar que es faci un estudi de medició ambiental, control de contaminació acústica, i els controls adequats d’emissió i immissió pertinent dels gasos, independentment del realitzat per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. I que un cop analitzat les dades del problema, es dictaminin quines són les mesures correctores i sancions a aplicar. I que es sol·licitin a l’administració local les responsabilitats que se’n poguessin derivar. També que s’agilitzi la solució del problema el més aviat possible donada la durada ja de la situació, per no allargar més el patiment dels veïns, veïnes i vianants. 4art. I per darrer que s’estableixi un calendari per portar a terme les anomenades mesures correctores.

Creiem que amb els escrits presentats també a l'ajuntament de Sant Cugat, al Síndic de Geuges de Catalunya i al de Sant Cugat, tornem a avivar el tema i que per a l'associació i els veïns i veïnes NO ÉS UN TEMA MORT, tal i com va anunciar el propi alcalde.

CONTINUAREM LLUITANT PELS NOSTRES DRETS!!!