27.9.10

Benvolguts VEÏNS i VEÏNES DEL CARRER VILLA entre Dr. Murillo i Àngel Guimerà:

Us volem explicar de primera mà com han anat les coses respecte a la urbanització del vostre carrer Villà i la tala dels arbres, ara que ja s’ha arribat a un punt sense retorn.

Quan varen començar a talar els arbres, alguns veïns i veïnes van sortir escandalitzats, actuant coherentment i en defensa dels arbres. Parlaren amb l’Ajuntament, quedant-se davant dels arbres, fins que van aparèixer els responsables de les obres, i tot seguit lograren que s’aturés la talada d’arbres fins tenir una reunió amb l’Ajuntament, celebrada 15 dies després. L’Associació Veïnal del Centre-Estació en tot moment va donar ple suport i es va involucrar per tal de preservar l’arbrat existent. El dia 1 de Juliol es va fer l’esmentada reunió amb l’Ajuntament, on hi eren presents la tinença d’alcaldia de Medi Ambient els responsables d’obres, l’arquitecte, el responsable de parcs i jardins de l’Ajuntament, representants de l’Associació de comerciants, Veïnes i veïns del carrer Villà i de la nostra entitat, l’Associació Veïnal Centre Estació. L’Ajuntament i l’Associació de comerciants van al·legar problemes tècnics per preservar l’arbrat existent i de punts foscos que calia un nou enllumenat, pels quals era recomanable talar els arbres. I l’Associació Veïnal i els veïns i veïnes optàvem pel manteniment dels arbres.

Antecedents del projecte:

Hi ha dos projectes aprovats i definitius un del 2007 i l’altre del 2008.

Cal explicar que aquest segon projecte fou redactat i aprovat definitivament un any després d’haver-se aprovat definitivament un primer projecte. Sense haver desenvolupat el primer per problemes econòmics, ni havent-lo modificat, ni anul·lat (estem indagant si ha estat una irregularitat urbanística). Per tan el projecte final del 2007 de les obres de remodelació del carrer Villà, no preveien l’eliminació i substitució total de l’arbrat, la qual cosa tampoc es preveia en el projecte definitiu aprovat inicialment el 27/10/2008. Cal dir que en el projecte inicial la nostra entitat va presentar un total de 15 al·legacions i que cap va ser admesa. I que la desaparició i substitució de l’arbrat fou conseqüència d’una al·legació presentada per una persona en nom de l’Associació de comerciants (en el segon projecte), i amb l’aprovació i connivència final de l’ajuntament.

Donat el posicionament de l’Associació Veïnal i els veïns i veïnes, es va poder arribar a una solució amb l’ajuntament dels següents acords:

· La tala dels arbres que estan malalts i la resta es mantindrien.

· El trasplantament d’un arbre (morera jove) de la part numèrica parells.

· El manteniment de cinc arbres de la vorera numèrica imparells.

· La restitució dels arbres tallats, per altres de nous que fessin ombra i mantinguessin la concordança amb els existents del carrer Villà.

· I l’intent de salvar un altre arbre en la mateixa vorera imparell, molt volgut pels veïns i veïnes i que finalment no ha estat possible, segons criteris urbanístics no medi ambientals.

Amb la voluntat de l’Associació Veïnal i els veïns i veïnes, s’ha pogut arribar a protegir sis arbres sans, volíem preservar tot l’arbrat, però la malaltia que s’al·lega des de l’Ajuntament, no ho ha fet possible, cal recordar que tan comerciants com ajuntament eren partidaris de l’eliminació total de l’arbrat existent.

Creiem que aquesta solució intermèdia és per una banda realista, i per una altra ens ajudarà a mantenir un cert caliu del carrer Villà en aquest tram. Amb el nou projecte es preveu un anivellament del paviment, per tant quedaran eliminades les voreres i per tant s’elimina també la dificultat de trànsit per elles. A la vegada no retrassa el temps d’execució i tampoc varia a nivell pressupostari.

Conclusions:

Tanmateix creiem necessari i de compromís obligat informar amb el més precís detall de com han anat les coses, del què s’ha fet i de les intencions de totes les parts implicades.

Per altra banda hem deixat constància de la mala gestió en la convocatòria de les reunions respecte a l’explicació del segon projecte i per tant la impossibilitat d’una participació activa d’un major nombre de veïns i veïnes i de la nostra entitat. I la possibilitat de no poder-hi presentar al·legacions.

A hores d’ara, i després de 7 anys d’existència l’ajuntament segueix menystenint el paper de la nostra entitat, menysprea la voluntat de servei i la recerca de la millora de la qualitat de vida del barri, així ho demostren les declaracions constants de l’equip de govern i la negativa de no deixar participar (creiem que voluntàriament) a la nostra associació en coses que ens afecten diàriament.

Cal dir que la nostra entitat ha tingut una implicació constant en el procés de vianantitatzació del barri, a través de les propostes i al·legacions de millora als carrers Rosselló, Sant Bonaventura, Lluna, Sant Jordi, Lluís Companys, St. Antoni, Pous, Martorell Plaça dels Pous, Lluís Millet, Passatge Rosselló i St. Antoni... I en tot l’afer de les pilones, el tram carril bici de Can Quitèria. Així com d’altres que estan pendents Lluís Companys, Solà, Mercè Rodoreda, entorn Joan Maragall... que han estat presentades i que no hem rebut cap tipus de resposta.

També hem contribuït al barri en la Festa Major des de fa anys amb diversos actes, les calçotades, festa de tardor... Participem al Consell de mobilitat, a la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), al pla d’equipaments, al pla de mobilitat... i tot per millorar la dinàmica social del barri i la nostra qualitat de vida. Mentre hi hagi barri hi haurà associació que el pugui defensar i apostar per la seva millora.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre aquest assumpte o d’altres que ens puguin afectar.

Junta de l’Associació Veïnal del Centre- Estació.

Sant Cugat del Vallès juliol 2010