5.6.06

L'Associació envia un segon escrit al Síndic de greuges de Catalunya, referent al pas dels autobusos per la plaça Lluís Millet.


Volem agrïr el temps dedicat a la Sindicatura de Greuges de Catalunya en la resolució de l’expedient citat, i la paciència demostrada en l’espera de 6 mesos aproximadament de la rebuda d’informació, provocada per la no tramitació d’aquesta per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Que en cap cas aquesta Associació ha posat en dubte ni en qüestió que els diferents tràmits administratius de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hagués estat fora de la legalitat, ni que els plaços d’exposició pública i execució, no s’ajustessin a aquesta legalitat. Si haguéssim entès que fos il.legal en aquest sentit, ho hauríem denunciat a la justícia ordinària. Ni tampoc posem en dubte la viabilitat tècnica de la infrastructura projectada i executada, tot i reservant-nos l’opinió que en podríem tenir. Que sigui totalment legal no descarta la seva perillositat per a les persones.
Que des d’un primer moment, des de l’Associació veïnal del Centre-Estació hem intentat contribuir amb les nostres aportacions a l’elaboració definitiva de l’esmentat projecte amb uns objectius molt concrets, tenint en compte que aquesta Associació fou fundada a posterioritat de l’acabament dels terminis legals previstos per fer al.legacions al projecte, i incidir directament sobre l’esmentat projecte. I que només hem intentat en el darrer tram en la urbanització de la seva superfície millorar l’espai pels veïns i vianants, a fi i efecte de:

a) Evitar el pas dels autobusos pel bell mig d’aquesta plaça donat que aquest fet seria incongruent amb l’objectiu del pla del centre de vianantitzar totalment aquesta plaça per guanyar nous espais de trobada i de relació ciutadana.
b) Garantir la seguretat e integritat física dels veïns i vianants.
c) Garantir la disminució de la contaminació acústica i atmosfèrica.
d) Garantir la supressió de barreres arquitectòniques.
És a dir, per “humanitzar” més l’espai.
Que veient la resolució final de la Sindicatura de Greuges, creiem que, no han estat ben avaluats la vulneració de drets fonamentals de les persones, en els aspectes de seguretat viària i contaminació acústica i ambiental de la zona, tant pels veïns residents, com els vianants de la via pública i els propis usuaris del transport públic. Entenem que la resolució d’aquest expedient ha estat un anàl.lisi purament administratiu en funció de la infrastructura i de la seva legalitat administrativa, i que hi ha una manca clara de treball d’observació de camp i de comprovació en el propi lloc per part de la sindicatura.

Que creiem que la sindicatura a avantposat el dret administratiu, en comptes del dret ciutadà. Volem fer esment a l’estat d’indefenció en què ens trobem als ciutadans de Sant Cugat del Vallès.

Volem fer esment que s’han enregistrat denúncies al Departament de Mediambient a la Direcció General de Qualitat Ambiental a fi i efecte de denunciar la contaminació que pateix la zona. Així com al departament d’Interior a la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària per denunciar les mancances de seguretat viària. I que un cop estiguin resoltes adjuntarem al present expedient.

Lamentem que la sindicatura no hagi comprovat la posada en pràctica de les mesures correctores del informe del Sr.Thorson, respecte a la seguretat viària, ja que en aquest cas hagués observat que no i ha totes les mesures protectores establertes en l’informe citat. També, creiem al nostre entendre, que s’hagués recomenat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès un estudi mediambiental de contaminació acústica i de gasos. I Tampoc no entenem que no s’hagin demanat a l’Ajuntament la possibilitat d’alternatives a la situació actual, i que no s’hagin tingut en compte les consideracions de l’Associació al respecte.

És per tot això que hem sol.licitat al Síndic de Greuges q
ue tingui per presentat aquest escrit i estudiï les circumstàncies que afecten el contingut de la queixa, i que s’adjunti a l’expedient Exp. 6482/2005.
Que s’aturi de manera cautelar la resolució a fi i efecte de poder dictaminar una resolució final amb tots els estudis i “comprovacions reals” realitzades.
Que un cop valorada tota aquesta informació formuli les advertències i recomanacions necessàries a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per tal de garantir la seguretat i integritat física dels vianants.
Que subsidiàriament proposi la fórmula de conciliació o d’acord per tal que els veïns de la zona puguem arribar a una solució efectiva sobre el pas dels autobusos per la plaça Lluís Millet, la seguretat i la descontaminació de la zona.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Es una vergonya que encara avui estiguem d'aquesta manera amb una plaça que sembla treta de la pel.licula del "Planeta de los Simios" desértica, bruta, dura y amb algún personatge aïllat extrany o alguns joves alcoholitzats que juguen amb gossos assasins ..., estàn tots protegits per la deixadesa del lloc. Si es fés una plaça normal, sense interrupcions, la gent podría passejar i ocupar la plaça amb normalitat. I estic segura que pujaría el bon ambient, no hi hauría lloc pels incivics doncs estaríen al descobert. Perquè encara passen els autobusos per sobre la plaça? perqué es va fer el túnel? Quin problemá té l'ajuntament en escoltar a la gent per la que treballa? Perqué els veïns han de patir la contaminació constant de la parada, havent al costat un espai desocupat i més ample ideal per fer una parada?. Perqué l'ajuntament no escolta a l'Associació del Centre? Potser els fa por que aquests siguin més profesionals que els que en teória es dediquen ó "cobren" per aquesta professió?. VOLEM UNA PLAÇA LLIURE.